Договір оферти

ДОГОВІР ОФЕРТИ

Публічний договір (оферта)

Цей договір оферти адресований будь-якій особі (невизначеному колу осіб) (надалі – «Замовник») та є публічною пропозицією Виконавця укласти договір про надання послуг, який розміщений у мережі Інтернет за адресою https://data-b-i.com/ та може надсилатися на електронну пошту Замовника (надалі – «Договір») на таких умовах:


 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Для цілей цього Договору терміни використовуються у такому значенні:

1.1. Акцепт - повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов цього Договору без будь-яких винятків та/або обмежень і є рівносильним укладенню двостороннього письмового Договору;

1.2. Замовник - особа, яка здійснила Акцепт умов цього Договору і стає Замовником послуг Виконавця відповідно до укладеного договору. Замовником може бути будь-яка дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років та яка має намір отримати послуги Виконавця в порядку та на умовах, визначених цим Договором;

1.3. Виконавець 1 –ФОП Довженко Євген Миколайович. Найменування Виконавця вказується в рахунку або інших документах на оплату Послуг;

1.4. Виконавець 2 – ФОП Мрига Ксенія Миколаївна, який діє на підставі окремих ліцензійних договорів укладених з Виконавцем 1, які дозволяють йому надавати Послуги та здійснювати продаж Програм;

1.5. Виконавець – Виконавець 1 або Виконавець 2. При цьому Замовник усвідомлює, що він не може обирати конкретного Виконавця, це визначається виключно окремими угодами між Виконавцем 1 та Виконавцем 2;

1.6 . Послуга - діяльність Виконавця, яка пов'язана з наданням послуг з навчання населення на курсах шляхом надання доступу Замовника до окремих розділів Сайту Виконавця, або з наданням доступу до контенту Виконавця, зокрема з наданням Послуг з проведення курсів, вебінарів як офлайн, так і дистанційно у форматі онлайн-трансляцій та презентацій через мережу Інтернет у режимі реального часу чи у записі. Опис Послуг, їх умови та вартість доступні на Сайті Виконавця: https://data-b-i.com;

1.7. Програма - цілісна сформована сукупність офлайн або онлайн занять (вебінарів, тренінгів), електронних версій аудіо-, відеозаписів занять, семінарів, тренінгів, курсів, фонограм, відеограм, текстових, аудіовізуальних творів, пов'язаних між собою та структурованих на певну тему, які захищені законодавством України у сфері інтелектуальної власності, доступ до яких надається через Сайт або Веб-сторінку для використання Замовником;

1.8. Заняття (вебінар, тренінг) - це виступ, лекція, промова, які відбуваються в режимі реального часу офлайн або онлайн, та/або в режимі трансляції їх запису за допомогою web-технологій шляхом надання Замовнику Персонального посилання (доступу) на умовах цього Договору;

1.9. Сайт - сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об'єктів авторського права і (або) суміжних прав тощо, пов'язаних між собою та структурованих у межах адреси https://data-b-i.com , доступ до яких здійснюється через зазначену адресу мережі Інтернет;

1.10. Персональне посилання - персональний формалізований відповідно до стандартів мережі Інтернет запис адреси Сайту або його частини (Веб-сторінки), що дає змогу Замовнику отримати доступ до Сайту в мережі Інтернет;

1.11. Платіжна система - під платіжною системою Сторони розуміють: платіжні системи WFP, FONDY тощо, або поточний рахунок Виконавця. 

2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Договір укладається між Виконавцем та Замовником послуг у формі договору приєднання. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Замовників незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець) та резидентства. При повній згоді з цим Договором, Замовник приймає умови, порядок оформлення замовлення та оплати і надання послуг Виконавцем, відповідальності за невиконання умов цього Договору.

2.2. Цей Договір є публічним договором (надалі – «Договір»), який вважається укладеним між Виконавцем, з одного боку, та Замовником, з іншого, з моменту Акцепту останнім усіх без винятку умов та положень цього Договору.

2.3. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов'язуються надати Замовнику послуги, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити надані Послуги.

2.4. Діями, що свідчать про згоду дотримуватися умов цього Договору, є Акцепт Замовником умов цього Договору.

2.5. Замовник здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, розміщеними на Сайті, шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з таких дій:

2.5.1. Заповнення Замовником заявки на участь у Програмі;

2.5.2. Оплати Замовником послуги в повному обсязі;

2.5.3. Проставлення відповідної позначки "Я згоден(-а) з політикою конфіденційності та приймаю публічний договір оферти".

2.6. Перелік і вартість надання Послуг розміщені на Сайті.


 

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість Послуг залежить від обраної Програми і вказується на Сайті або вказується в рахунку на оплату, які надсилаються Замовнику після заповнення Заявки на участь у Програмі.

3.2. Виконавець має право в односторонньому порядку змінити вартість Послуг до моменту оплати шляхом публікації нової ціни на Сайті.

3.3. Замовник здійснює оплату послуг на умовах 100% передплати.

3.4. За домовленістю Сторін Замовнику може бути надано право оплачувати Послугу частинами.

3.5. Оплата Послуг Виконавцю означає ознайомлення та повну згоду Замовника з умовами цього Договору.

3.6 Оплата Послуг здійснюється шляхом перерахування грошових коштів за допомогою платіжних систем WFP, FONDY тощо, або на поточний рахунок Виконавця.

3.7. Послуга вважається сплаченою з моменту зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця.

3.8 У випадку оплати Послуги частинами та невнесення будь-якої з частин оплати в обумовлений термін, Виконавець має право відмовити Замовнику в наданні доступу до відповідної Програми без повернення сплачених коштів.


 

4. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Для отримання Послуг, Замовник заповнює на Сайті Заявку на участь у Програмі.

4.2. Після отримання Виконавцем підтвердження оплати послуг, Замовнику на адресу електронної пошти, яка вказана під час заповнення заявки на участь у Програмі, надсилається Персональне посилання.

4.3. У разі неотримання Замовником Персонального посилання, Замовник повинен звернутися до служби підтримки Виконавця шляхом направлення листа на електронну пошту: info@data-b-i.com.

4.4. Персональне посилання дійсне для одного Замовника, який отримав відповідне посилання. Забороняється передача Персонального посилання третім особам.

4.5. Після отримання Персонального посилання Замовник повинен заповнити реєстраційну форму для доступу до Персонального кабінету, зазначивши необхідні ідентифікуючі дані.

4.6. Замовник самостійно несе відповідальність за збереження конфіденційності та безпеки доступу до свого Персонального (Особистого) кабінету, а також за всі дії, які відбуваються за допомогою Персонального (Особистого) кабінету, і зобов'язується невідкладно повідомляти Виконавця про будь-яке порушення безпеки Персонального (Особистого) кабінету.

4.7. Для отримання Послуги Замовник самостійно забезпечує дотримання належних технічних умов для персонального комп'ютера або іншого мобільного пристрою.

4.8. Розклад проведення занять (онлайн та офлайн) може бути змінений Виконавцями в односторонньому порядку шляхом розміщення такої інформації одним, але невиключно, із способів: розміщення на веб-сторінці, надсилання повідомлення на електронну адресу Замовника, Skype, Viber тощо.

4.9. Під час участі в заняттях (онлайн та офлайн) забороняється розпалювання міжнаціональних конфліктів, приниження інших учасників, тренера, реклама, нецензурні вирази та інша поведінка, яка порушує морально-етичні норми та вимоги чинного законодавства. Виконавці мають право анулювати участь Замовника в заняттях (онлайн та офлайн) без повернення отриманої оплати, у разі порушення ним вищевказаних правил.

4.10. Використання Замовником отриманої інформації та матеріалів (аудіо-, відеозаписів тощо) допускається тільки в особистих цілях і для особистого використання.

4.11. Виконавець має право відмовитися від надання Послуг в односторонньому порядку та анулювати доступ Замовника до обраної програми в разі встановлення фактів передачі Замовником Персонального посилання третім особам, розповсюдження інформації та матеріалів (аудіо-, відео-, тощо), які отримані в результаті отримання Послуг, третім особам.

4.12. Виконавець не несе відповідальність за неможливість участі Замовника в онлайн заняттях (вебінарах, тренінгах), яка виникла з причин незалежних від Виконавців.


 

5. ПРАВА НА ОБОВЯЗКИ ЗАМОВНИКА

Замовник має право:

5.1. Отримати Послуги відповідно до умов цього Договору.

5.2. Отримати від Виконавця інформацію про Послуги, які надаються, умови їх надання за телефонами, зазначеними на Сайті, або направивши відповідний запит на електронну пошту, зазначену на Сайті, або через форму зворотного зв'язку.

5.3. Входити до Персонального кабінету під своїм обліковим записом одночасно лише з однієї точки доступу (персональний комп'ютер, ноутбук, нетбук, планшет тощо).

5.4. На умовах цього Договору при погодженні з Виконавцем, один раз перенести отримання Послуги, вартість якої оплачена в повному обсязі, на іншу дату її надання, погоджену Сторонами. У разі такого перенесення, повернення коштів за надані послуги можливе лише у разі надання послуг неналежної якості.

5.5. Замовник користується всіма правами споживача відповідно до чинного законодавства України, що регулює дані правовідносини.

Замовник зобов'язується:

5.6. Оплатити Послуги в повному обсязі в порядку та строки, передбачені цим Договором.

5.7. Надати достовірну інформацію про себе в процесі заповнення заявки на участь у Програмі. Замовник несе відповідальність за достовірність такої інформації.

5.8. Підтримувати в справному технічному стані обладнання та канали зв'язку, які забезпечують доступ до Сайту.

5.9. Самостійно та своєчасно ознайомлюватися з інформацією про час, дату, вартість та умови надання Послуг, яка розміщена на Сайті. Замовник не має права пред'являти Виконавцю претензії у разі несвоєчасного ознайомлення або неознайомлення з інформацією на Сайті. Замовник несе відовідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення або неознайомлення з інформацією, яка розміщується для нього Виконавцем на Сайті.

5.10. Виконувати рекомендації, домашні завдання, вимоги тощо Виконавця, викладені у відповідній Програмі.

5.11. Надати Виконавцю актуальну інформацію про засоби зв'язку для направлення інформаційних матеріалів, а також для зв'язку Виконавця із Замовником у рамках надання Послуг, згідно з цим Договором.

Замовнику забороняється:

5.12. Здійснювати в будь-якій формі запис (шляхом аудіо-, відеозапису, скачування, скріншотування, фотографування та інших способів зберігання інформації) заняття (онлайн і офлайн), що проводиться в рамках надання Послуг за цим Договором.

5.13. Копіювати, поширювати будь-яким способом аудіо-, відео-, інформаційні матеріали, записи онлайн заняття (вебінару, тренінгу), отримані в рамках цього Договору.

5.14. Розповсюджувати матеріали, отримані в межах зазначеного Договору, шляхом розшифровки (перекладу аудіо- та відеоматеріалів у текстовий формат) або перекладу іншими мовами.

5.15. Використовувати отриману в рамках цього Договору інформацію, матеріали в комерційних цілях шляхом переказування або поширення в будь-який спосіб отриманих від Виконавця знань.

5.16. Використовувати отриману від Виконавця інформацію, включно (без обмеження) з метою створення подібної та/або конкурентної послуги або сервісу, або з метою одержання комерційної чи фінансової вигоди без попереднього узгодження з Виконавцем.

5.17. Здійснювати свою діяльність на основі Послуг Виконавця.

5.18. Допускати поширення недостовірної, неправдивої інформації, інформації, яка ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, тренерів та інших осіб, а також інформації, яка спонукає і закликає до міжнаціональної, етнічної, статевої, расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонене чинним законодавством України і нормами Міжнародного права в залежності від території надання Послуг.

5.19. Передавати та/або надавати доступ до Програми будь-яким третім особам, а також отримувати Послуги спільно з третіми особами.


 

6. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

Виконавець має право:

6.1. Самостійно визначати форми та способи надання Послуг, враховуючи вимоги чинного законодавства України та умови Договору.

6.2. В односторонньому порядку визначити вартість Послуг.

6.3. Самостійно визначати/змінювати дати проведення Програм в цілому або окремих її частин (занять).

6.4. Самостійно визначати/змінювати зміст, тривалість, кількість інформації в онлайн-занятті (вебінарі, тренінгу) в рамках Програми, функціональні можливості, інтерфейс Веб-сторінки в процесі надання Послуги.

6.5. Під час проведення занять (онлайн та офлайн) Програми здійснювати його фотографування, відео-, аудіозапис та використовувати їх на власний розсуд, в тому числі і в рекламі. Замовник надає свою згоду на здійснення Виконавцем цих дій та надає Виконавцю право оприлюднювати їх шляхом опублікування на Сайті та в інший спосіб, зробити доступними невизначеному колу осіб, розповсюджувати, відтворювати, редагувати та в інший спосіб використовувати фотографії, аудіо- та відеозаписи із зображенням та (або) голосом Замовника.

6.6. Самостійно залучити до надання Послуг третіх осіб, у тому числі тренерів.

6.7. Отримувати від Замовника будь-яку інформацію, необхідну для виконання своїх зобов'язань за Договором. У разі неподання інформації, неповного або неправильного подання інформації, Виконавець має право призупинити надання Послуг за Договором до подання Замовником такої інформації.

6.8. Проводити анкетування, опитування Замовника, у тому числі запитувати отримані відгуки щодо отриманих Послуг, розповсюджувати (публікувати або в інший спосіб розповсюджувати) результати анкетування (опитування) та отримані відгуки щодо отриманих Послуг з дотриманням вимог законодавства України про захист персональних даних.

6.9. Відмовитися від надання Послуг або обмежити доступ Замовника до Програми без повернення сплачених коштів у таких випадках:

6.9.1. Надання Замовником недостовірної інформації.

6.9.2. Недотримання Замовником строків та порядку оплати, у разі здійснення оплати в порядку, передбаченому п. 3.4. Договору.

6.9.3. Порушення Замовником п.п. 4.11, 4.12, 5.12-5.19 Договору.

6.10. Здійснювати масову розсилку інформаційних повідомлень (у тому числі рекламних) на електронну адресу Замовника. При цьому такі повідомлення повинні містити посилання для відмови від розсилки, що дозволяє Замовнику самостійно відмовитися від отримання цієї розсилки.

6.11. В односторонньому порядку вносити зміни в умови Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на Сайті.

Виконавець зобов’язаний:

6.12. Надати Послуги належної якості в порядку та на умовах, передбачених цим Договором.

6.13. Зберігати інформацію та відомості (у тому числі персональні дані), отримані від Замовника на виконання умов цього Договору.

6.14. Надавати Замовнику інформацію про Послуги, що надаються, умови їх надання.

6.15. Інформувати Замовника про зміну порядку надання Послуг (дати, розклади трансляцій) шляхом розміщення такої інформації одним, але невиключно, із способів: розміщення на веб-сторінці, надсилання повідомлення на електронну адресу Замовника, Skype, Viber тощо.


 

7. ГАРАНТІЇ ТА ЗАСВІДЧЕННЯ СТОРІН

7.1. Замовник, приймаючи умови цього Договору, приймає на себе ризик неотримання прибутку та ризик можливих збитків, пов'язаних з використанням знань, умінь, навичок, отриманих Замовником під час надання Послуг.

7.2. Виконавець, гарантуючи якість Послуг, що надаються, не надає гарантій на безперебійність, безпеку, безпомилковість і точну відповідність Послуг очікуванням Замовника щодо змісту Послуг та отриманих ним результатів.

7.3. Гарантуючи успішність застосування отриманих знань, умінь, навичок, а також одержання Замовником Послуги певного прибутку (доходу) від їх використання (реалізації) у визначеному, або невизначеному майбутньому, Виконавець не несе відповідальності за неодержання прибутку (доходу), одержання прибутку (доходу) нижчого за очікування Замовника, а також за прямі та непрямі збитки Замовника, оскільки успішність використання Замовником отриманих знань, умінь та навичок, залежить від багатьох відомих та невідомих Виконавцю чинників: цілеспрямованості, творення та розвитку, а також від багатьох інших факторів.

7.4. Виконавець не провадить освітню, викладацьку або педагогічну діяльність та не надає освітні послуги, не видає будь-яких сертифікатів, свідоцтв, дипломів тощо.

7.5. Погоджуючись з умовами Договору та приймаючи його умови, Замовник гарантує, що зазначив повні, достовірні та актуальні дані, у тому числі персональні дані, під час заповнення Заявки на участь у Програмі, введенні будь-яких реєстраційних даних та здійсненні оплати та не використовує дані інших осіб (у тому числі персональні дані).

7.6. Замовник гарантує, що не має наміру здійснювати будь-які дії, що зашкодили б діловій репутації Виконавця та/або третіх осіб, пов'язаних договірними відносинами з Виконавцем, або такі, які суперечать законодавству України, міжнародним нормам і звичаям ділового обігу; його дії направлені на отримання Послуг та в них не міститься злого наміру, шахрайських намірів, спроб несанкціонованого доступу до інформації, яка є власністю Виконавця.

7.7. Сторони гарантують, що мають необхідний обсяг правоздатності та дієздатності для укладення Договору.

7.8. У разі, якщо якість послуг з будь-яких причин є для Замовника неналежною, Виконавець надає Замовнику право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів від дня старту Програми, доступ до якої було надано згідно з умовами Договору, звернутися до Виконавця із Заявою про повернення сплачених коштів.

7.9. Заява на повернення коштів, зазначена в п. 7.8 Договору, надсилається Замовником на адресу info@data-b-i.com. Відповідальність за правильність даних, що зазначені в Заяві, несе Замовник. Заява на повернення коштів повинна містити таку інформацію:

7.9.1. Прізвище, ім'я, по-батькові Замовника;

7.9.2. Спосіб, дату та суму оплати Послуг;

7.9.3 Причини, з яких Замовник вважає, що надано послуги неналежної якості;

7.9.4. Банківські реквізити для повернення коштів.

7.10. За умови відповідності Заяви на повернення коштів вимогам п.п. 7.8, 7.9 Договору, Виконавець повертає сплачені кошти протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання Заяви. Повернення коштів здійснюється за вирахуванням комісії платіжних систем та на картку, з якої було здійснено оплату.

7.11. У разі відсутності в заяві на повернення коштів інформації, зазначеної в п. 7.9 Договору або надання недостовірної інформації, Виконавець має право відмовити Замовнику в поверненні коштів.

7.12. У разі порушення Замовником п.п. 4.11, 4.12, 5.7, 5.12.-5.19 Договору, кошти сплачені Замовником Виконавцю не повертаються.

7.13. Будь-які претензії, заяви надіслані Замовником після закінчення терміну, зазначеного в п. 7.8 Договору, Виконавцем не розглядаються.


 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань, передачених Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та положень Договору.

8.2. Виконавець не несе відповідальності за неотримання Замовником послуг за цим Договором, у разі:

8.2.1. Надання Замовником недостовірної інформації на виконання умов Договору, в тому числі, але невиключно, контактної інформації (e-mail, Skype, Viber), а також ненадання інформації у разі зміни інформації, наданої раніше;

8.2.2. Замовник не може отримати Послуги з технічних причин, які не залежать від Виконавця, зокрема, за відсутності у Замовника доступу до мережі Інтернет внаслідок дій операторів зв'язку, провайдерів, впливу комп'ютерних вірусів та/або інших шкідливих програм, у зв'язку з відсутністю у нього необхідних програмно-апаратних засобів та/або неналежної оплати такого доступу.

8.3. Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування або служб, що надають доступ Замовнику до Послуг, які надаються Виконавцем.

8.4. Виконавець не несе відповідальності за дії Замовника, в результаті яких було завдано збитків іншим Замовникам послуг Виконавця, як і не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Замовнику внаслідок дій інших Замовників послуг.

8.5. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність змісту Послуги очікуванням Замовника та/або його суб'єктивну оцінку. Така невідповідність очікуванням та/або негативна суб'єктивна оцінка не є підставою вважати послуги наданими неякісно, або не в узгодженому обсязі.

8.6. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, що мали місце при авторизації їх на Сайті (Веб-сторінці) від імені Замовника.

8.7. Замовник самостійно несе відповідальність за будь-які наслідки, у тому числі за очікувані результати від отриманої Послуги.

8.8. Усі спори між Сторонами розглядаються шляхом переговорів на основі врегулювання конфлікту з максимальним урахуванням інтересів Замовника та Виконавця.

8.9. У разі, якщо Сторони не зможуть дійти згоди зі спірних питань шляхом переговорів, такі спори підлягають передачі на розгляд суду відповідно до чинного законодавства України.


 

9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

9.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень Договору, якщо це є наслідком обставин, що настали після набрання Договором чинності та перебувають поза сферою контролю сторони, яка не виконує. Такі причини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадянські заворушення, терористичні акти, збої в роботі телефонних мереж загального користування, електронних каналів зв'язку, а також рішення державних органів тощо, але не обмежуються ними (далі - форс-мажор). Період звільнення від відповідальності починається з моменту оголошення Стороною, що невиконує, форс-мажору, що підтверджується відповідною довідкою, завіреною торгово-промисловою палатою або іншими доказами. Якщо форс-мажор виник у результаті рішення державних органів, Сторони вважають, що текст такого рішення є достатнім доказом настання обставин форс-мажору.

9.2. Обставини форс-мажору автоматично подовжують строк виконання зобов'язань на весь період його дії та ліквідації наслідків. Про настання форс-мажорних обставин Сторони повинні інформувати одна одну невідкладно. Якщо ці обставини триватимуть понад шість місяців, то кожна зі Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за Договором, і в такому разі жодна зі Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.


 

10. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

10.1. Погоджуючись з умовами Договору та приймаючи умови Договору, Замовник надає Виконавцю однозначну згоду на обробку та використання будь-яких персональних даних, що стали відомими Виконавцю внаслідок надання Послуг на умовах цього Договору, відповідно до законодавства України у сфері захисту персональних даних.

10.2. Власним акцептуванням Договору Замовник підтверджує, що його повідомлено про включення його персональних даних до бази персональних даних, володільцем якої є Виконавець, з метою обробки персональних даних, зазначеної в цьому пункті, а також про свої права, зазначені у статті 8 Закону України "Про захист персональних даних". Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з подальшою метою: дані, що стають відомі, будуть використовуватися в комерційних цілях, зокрема, для обробки замовлень на придбання послуг, отримання інформації про Замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв'язку (електронною поштою, мобільним зв'язком) рекламних і спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-яку іншу інформацію про діяльність Виконавця. Для цілей, передбачених цим пунктом, Замовнику надається право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Замовника, а також надсилати sms-повідомлення, здійснювати дзвінки на зазначений у Замовленні та/або анкеті телефонний номер.

10.3. Виконавець надає право здійснювати обробку його персональних даних, зокрема: поміщати персональні дані до баз даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їхнє накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Виконавець зобов'язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не розповсюджувати та не передавати дані будь-якій третій стороні (окрім передання даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Виконавцем на здійснення безпосереднього опрацювання даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).

10.4. Обробка персональних даних включає, але не обмежується, збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптацію, зміну, поновлення, використання та поширення (розповсюдження, реалізацію, передання), знеособлення, знищення персональних даних, що обробляються Виконавцем, будь-якою особою, пов'язаною з Виконавцем відносинами контролю з метою ведення бази персональних даних Замовників.

10.5. Замовник погоджується, що Виконавець не повинен отримувати додаткової згоди Замовника для передання персональних даних Замовника будь-якій особі, пов'язаній з Виконавцем відносинами контролю або в рамках договірних відносин.

10.6. Інформація про Замовника використовується з метою виконання його Замовлення, надсилання пропозицій та інформаційних матеріалів Виконавця та/або розміщення відгуків Замовника про надані послуги Виконавцем, у разі їх наявності. У разі небажання отримувати розсилку, Замовник має право звернутись до Виконавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних та/або інформаційних матеріалів, направивши її на поштову або електронну адресу.

10.7. Виконавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, що надається Замовником при оформленні замовлення.

10.8. Вся інформація, що стала відома Замовнику у зв'язку з отриманням Послуг від Виконавця за цим Договором (у тому числі паролі доступу до Програм), є конфіденційною інформацією та комерційною таємницею Виконавця.

10.9. Замовник зобов'язується не розголошувати та не передавати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Виконавця для ознайомлення та/або використання третім особам без попередньої письмової згоди Виконавця.


 

11. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

11.1. Усі заняття у формі виступів, лекцій, виступів; аудіо- та відео-практики, аудіо- та відео-уроки, записи онлайн-трансляцій у вигляді аудіовізуальних творів, фонограм і відеограм, фотографічні твори, зображення, статті та будь-які інші матеріали, отримані Замовником на виконання умов цього Договору (надалі – «Матеріали»), є об'єктами прав інтелектуальної власності, які належать Виконавцю 1 та підлягають захисту.

11.2. Авторські та суміжні права на Матеріали, до яких надається доступ Замовнику, належать Виконавцю 1. Замовнику надається лише право користування Матеріалами виключно для особистих некомерційних цілей.

11.3. Забороняється будь-яким способом копіювання, відтворення, розповсюдження, виконання, публічне сповіщення, демонстрація, показ, використання, переклад, переробка, адаптація та будь-які подібні зміни

Матеріалів без попередньої письмової згоди Виконавця 1.


 

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його укладення, передбаченого п. 2.5 Договору та діє до повного виконання Сторонами умов Договору.

12.2. Цей Договір може бути розірваний до закінчення строку його дії за взаємною згодою Сторін або в односторонньому порядку у випадках, передбачених цим Договором, з дотриманням умов цього Договору.

12.3. За винятком гарантій, прямо зазначених у тексті цього Договору, Виконавець не надає жодних інших прямих або непрямих гарантій за Договором і прямо відмовляється від будь-яких гарантій та/або умов щодо порушення прав, відповідності послуг конкретним цілям Замовника.

12.4. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом акцепту оферти, Замовник (або представник Замовника, в т. ч. фізична особа, належним чином уповноважена укласти Договір від імені Замовника) запевняє Виконавця та гарантує Виконавцю, що:

12.4.1. Замовник (представник Замовника) надав достовірні дані, зокрема персональні дані Замовника (представника Замовника) для оформлення платіжних документів з оплати послуг.

12.4.2. Замовник укладає договір добровільно, при цьому замовник (представник Замовника): а) повністю ознайомився з умовами Договору; б) повністю розуміє предмет Договору; в) повністю розуміє значення і наслідки своїх дій щодо укладення та виконання договору.

12.4.3. Замовник (представник Замовника) має всі права і повноваження, необхідні для укладення та виконання Договору.

12.5. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

12.6. Сторони підтверджують повне та однозначне розуміння ними предмета та змісту цього Договору, прав та обов'язків кожної Сторони, що випливають або пов'язані з виконанням Договору, суть термінів, що вживаються в Договорі, а також відповідність тексту Договору намірам та волі Сторін.

12.8. Якщо будь-яке положення (частина) Договору є або стає недійсним з будь-яких підстав, цей факт не впливає на дійсність інших положень Договору в цілому.

12.9. Сторони погоджуються, що до відносин, які виникли між ними на підставі цього Договору, застосовується право України.

12.10. Сторони мають право в будь-який момент укласти цей Договір у формі письмового двостороннього документа.


 


 

13. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП Довженко Євген Миколайович

ЄДРПОУ 2559105270

Місце реєстрації: 02152, Україна, місто Київ, вулиця Івана Миколайчука, буд. 17/1, квартира 135

e-mail: info@data-b-i.com

тел.: +38 (050) 020 83 95


 

ФОП Мрига Ксенія Миколаївна

ЄДРПОУ 2470703366

Місце реєстрації: 02156, Україна, м.Київ, вул.Кіото, буд.9, к. 132

e-mail: kseniia.mryha@ukr.net

тел.: +38 (098) 452 07 25


 

ФОП Довженко Олена Станіславівна

ЄДРПОУ 3140111789

Місце реєстрації: 02152, Україна, місто Київ, вулиця Івана Миколайчука, буд. 17/1, квартира 135

e-mail: elena.dovzhenko@ukr.net 

тел.: +38 (097) 930 44 51