Гарантія повернення

Публічний договір (оферта)

Ця оферта адресована будь-якій особі (невизначеному колу осіб) (далі «Замовник») і є публічною пропозицією Виконавця укласти договір про надання послуг, розміщений в мережі Інтернет за адресою https://data -b-i.com/ і може відправлятися на електронну пошту Замовника (далі Договір) на наступних умовах:

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Для цілей цього Договору терміни вживаються в такому значенні:

1.1. Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття Замовником умов цього Договору без будь-яких винятків і/або обмежень і є рівносильним висновку двостороннього письмового Договору.

1.2. Замовник – особа, яка вчинила Акцепт умов цього Договору і стає Замовником послуг Виконавця за укладеним договором. Замовником може бути будь-яка дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, яка має намір отримати послуги Виконавця в порядку і на умовах, визначених цим Договором.

1.3. Виконавець – ФОП Довженко Євген Миколайович. Найменування Виконавця вказується в рахунку або інших документах на оплату Послуг.

1.4. Послуга – діяльність Виконавця, пов'язана наданням послуг з навчання населення на курсах, шляхом надання доступу Замовників до окремих розділів Сайту Виконавця, або з наданням доступу до контенту Виконавця, в тому числі з наданням Послуг з проведення курсів, вебінарів як оффлайн, так і дистанційно в форматі онлайн – трансляції і презентацій через мережу інтернет в режимі реального часу або в запису. Опис Послуг, їх умови і вартість доступні на Сайті Виконавця: https://data-b-i.com

1.5. Програма – цілісна сформована сукупність оффлайн або онлайн занять (вебінарів, тренінгів), електронних версій аудіо-, відеозаписів занять, семінарів, тренінгів, курсів, фонограм, відеограм, текстових, аудіовізуальних творів, пов'язаних між собою і структурованих на певну тему, захищених законодавством України в сфері інтелектуальної власності, доступ до яких надається через Сайт або Веб-сторінку для використання Замовником.

1.6. Заняття (вебінар, тренінг) – це виступ, лекція, промова, які відбуваються в режимі реального часу оффлайн або онлайн і/або в режимі трансляції їх записи за допомогою web-технологій шляхом надання Замовнику Персонального посилання (доступу) на умовах цього Договору.

1.7. Сайт – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об'єктів авторського права і (або) суміжних прав і т.п., пов'язаних між собою і структурованих в межах адреси https://data-b-i.com, доступ до яких здійснюється через вказану адресу мережі Інтернет.

1.8. Персональне посилання – персональна формалізована у відповідності зі стандартами мережі Інтернет запис адреси сайту або його частини (Веб-сторінки), що дозволяє Замовнику отримати доступ до Сайту в мережі Інтернет.

 

2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Договір укладається між Виконавцем і Замовником послуг в формі договору приєднання.

2.2. Цей Договір є публічним договором (далі – Договір), який вважається укладеним між Виконавцем, з одного боку, Замовником, з іншого, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов і положень цього Договору.

2.3. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов'язується надати Замовнику послуги, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити надані Послуги.

2.4. Діями, що свідчать про згоду дотримуватися умов цього Договору, є Акцепт Замовником умов цього Договору.

2.5. Замовник здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, розміщеними на Сайті шляхом сукупного або окремого виконання будь-якого з наступних дій:

2.5.1. Заповнення Замовником заявки на участь у Програмі;

2.5.2. Оплати Замовником послуги в повному обсязі;

2.5.3. Проставлення відповідної позначки «Я згоден (-на) з політикою конфіденційності і приймаю публічний договір оферти».

2.6. Перелік і вартість надання Послуг розміщені на Сайті.

 

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість Послуг залежить від обраної Програми і вказується на Сайті Виконавця або вказується в рахунку на оплату, що надсилається Замовнику після заповнення Заявки на участь у Програмі.

3.2. Виконавець має право в односторонньому порядку змінити вартість Послуг до моменту оплати шляхом публікації нової ціни на Сайті.

3.3. Замовник здійснює оплату послуг на умовах 100% передоплати.

3.4. За домовленістю Сторін Замовнику може бути надано право сплачувати за Послугу частинами.

3.5. Оплата Послуг Виконавцем означає ознайомлення та повну згоду Замовника з умовами цього Договору.

3.6. Оплата Послуг здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця. Способи оплати обраної Послуги вказуються на Сайті або в рахунку на оплату, що надсилається Замовнику після заповнення Заявки на участь у Програмі.

3.7. Послуга вважається оплаченою з моменту зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця.

3.8. У разі оплати Послуги частинами і невнесення будь якої із частин оплати в обумовлений термін, Виконавець має право відмовити Замовнику в наданні доступу до відповідної Програмі без повернення сплачених коштів.

 

4. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Для отримання послуг Виконавця Замовник заповнює на Сайті Заявку на участь у Програмі.

4.2. На підтвердження Заявки Виконавець направляє Замовнику рахунок на оплату Послуг (обраної Програми) на електронну пошту або іншим способом.

4.3. Замовник здійснює оплату Послуг (Програми) одним з обраних способів, після чого повідомляє Виконавцю про проведення оплати з наданням підтверджуючих документів, способом, який вказаний в рахунку на оплату.

4.4. Після отримання Виконавцем підтвердження оплати, Замовнику на електронну адресу, вказану при заповненні заявки на участь в Програмі, направляється Персональне посилання.

4.5. У разі неотримання Замовником Персональноїго посилання, Замовник повинен звернутися в службу підтримки Виконавця шляхом надсилання листа на електронну пошту: info@data-b-i.com.

4.6. Персональне посилання дійсне для одного Замовника, який отримав зазначене посилання. Забороняється передача Персонального посилання третім особам.

4.7. Після отримання Персонального посилання Замовник повинен заповнити реєстраційну форму для доступу до Персонального кабінету, вказавши необхідні ідентифікаційні дані.

4.8. Замовник самостійно несе відповідальність за збереження конфіденційності та безпеки доступу до свого Персонального (Особистого) кабінету, а також всі дії, що відбуваються за допомогою Персонального (Особистого) кабінету, і зобов'язується невідкладно повідомляти виконавця про будь-яке порушення безпеки Персонального (Особистого) кабінету.

4.9. Для отримання Послуги Замовник самостійно забезпечує дотримання належних технічних умов для персонального комп'ютера або іншого мобільного пристрою.

4.10. Розклад проведення занять (онлайн і оффлайн) може бути змінено Виконавцем в односторонньому порядку шляхом розміщення такої інформації одним, але не виключно, з способів: розміщення на веб-сторінці, відправлення повідомлення на електроннуа адреса Замовника, Skype, Viber і т.п.

4.11. Під час участі в заняттях (онлайн і оффлайн) забороняється розпалювання міжнаціональних конфліктів, приниження інших учасників, тренера, реклама, нецензурні вирази чи інша поведінка, що порушує морально-етичні норми і вимоги діючого законодавства. Виконавець має право анулювати участь Замовника в заняттях (онлайн і оффлайн) без повернення отриманої оплати, в разі порушення ним вищевказаних правил.

4.12. Використання Замовником отриманої інформації і матеріалів (аудіо-, відеозаписів і т.п.) допускається тільки в особистих цілях і для особистого використання.

4.13. Виконавець має право відмовитися від надання послуг в односторонньому порядку і анулювати доступ Замовника до обраної програми в разі встановлення фактів передачі Замовником Персонального посилання третім особам, поширення інформації та матеріалів (аудіо, відео та т.д.), отриманих в результаті отримання Послуг, третім особам.

4.14. Виконавець не несе відповідальності за неможливість участі Замовника в онлайн заняттях (вебінарах, тренінгах), яка виникла з причин, незалежних від Виконавця.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

Замовник має право:

5.1. Отримати Послуги на умовах цього Договору.

5.2. Отримати від Виконавця інформацію про надані Послуги, умови їх надання за телефонами, вказаними на Сайті, або надіславши відповідний запит на електронну пошту, вказану на Сайті, або через форму зворотного зв'язку.

5.3. Входити в Персональний кабінет під своїм обліковим записом одночасно тільки з однієї точки доступу (персональний комп'ютер, ноутбук, нетбук, планшет і ін.).

5.4. На умовах зазначеного договору за погодженням з Виконавцем один раз перенести отримання Послуги, вартість якої оплачена в повному розмірі, на наступну дату її надання, узгоджену Сторонами. У разі такого перенесення, повернення коштів за надані послуги можливе тільки в разі надання послуг неналежної якості.

5.5. Замовник користується всіма правами споживача відповідно до чинного законодавства України, що регулює дані правовідносини.

Замовник зобов'язується:

5.6. Оплатити Послуги в повному обсязі в порядку і строки, передбачені цим Договором.

5.7. Надати достовірну інформацію про себе в процесі заповнення заявки на участь у Програмі. Замовник несе відповідальність за достовірність інформації, такої інформації.

5.8. Підтримувати в справному технічному стані обладнання та канали зв'язку, що забезпечують доступ до Сайту.

5.9. Самостійно і своєчасно знайомитися з інформацією про час, дату, вартість та умови надання Послуг, яка розміщена на Сайті. Замовник не має права пред'являти Виконавцю претензії в разі несвоєчасного ознайомлення або не ознайомлення з інформацією на Сайті. Замовник приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення або не ознайомлення з інформацією, що розміщується для нього Виконавцем на Сайті.

5.10. Виконувати рекомендації, домашні завдання, вимоги і т.п. Виконавця, викладені у відповідній Програмі.

5.11. Надати Виконавцю актуальну інформацію про засоби зв'язку для направлення інформаційних матеріалів, а також для зв'язку Виконавця з Замовником в рамках надання Послуг, згідно з цим Договором.

Замовнику забороняється:

5.12. Здійснювати в будь-якій формі запис (шляхом аудіо-, відеозапису, скачування, скріншоти, фотографування та інших способів зберігання інформації) заняття (онлайн і оффлайн), проведеного в рамках надання Послуг по цього Договору.

5.13. Копіювати, поширювати будь-яким способом аудіо-, відео-, інформаційні матеріали, записи онлайн заняття (вебінару, тренінгу), отримані в рамках цього Договору.

5.14. Поширювати матеріали, отримані в рамках зазначеного Договору шляхом розшифровки (переведення аудіо- і відеоматеріалів в текстовий формат) або переведення на інші мови.

5.15. Використовувати отриману в рамках цього Договору інформацію, матеріали в комерційних цілях шляхом переказування або поширення в будь-який спосіб отриманих від Виконавця знань.

5.16. Використовувати отриману від Виконавця інформацію, включаючи (без обмеження) з метою створення подібної і/або конкурентної послуги або сервісу, або з метою отримання комерційної або фінансової вигоди без попереднього узгодження з Виконавцем .

5.17. Здійснювати свою діяльність на основі Послуг Виконавця.

5.18. Допускати поширення недостовірної, неправдивої інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, тренерів та інших осіб, а також інформації, що спонукає і закликає до міжнаціональної, етнічної, статевої , расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонено чинним законодавством України та нормами Міжнародного права в залежності від території надання послуг.

5.19. Передавати і/або надавати доступ до Програми будь-яким третім особам, а також отримувати Послуги спільно з третіми особами.

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

Виконавець має право:

6.1. Самостійно визначати форми і способи надання Послуг, враховуючи вимоги чинного законодавства України та умови Договору.

6.2. В односторонньому порядку визначити вартість Послуг.

6.3. Самостійно визначати/змінювати дати проведення занять.

6.4. Самостійно визначати/змінювати зміст, тривалість, кількість інформації в онлайн-занятті (вебінару, тренінгу) в рамках Програми, функціональні можливості, інтерфейс Веб-сторінки в процесі надання Послуги.

6.5. Під час проведення занять (онлайн і оффлайн) Програми здійснювати його фотографування, відео-, аудіозапис і використовувати їх на свій розсуд. Замовник дає свою згоду на здійснення Виконавцем цих дій і надає Виконавцю право оприлюднити їх шляхом опублікування на Сайті і в інший спосіб, зробити доступними невизначеному колу осіб, поширювати, відтворювати, редагувати і іншим чином використовувати фотографії, аудіо- відео записи із зображенням і (або ) голосом Замовника.

6.6. Самостійно залучити до надання Послуг третіх осіб, в тому числі тренерів.

6.7. Отримувати від Замовника будь-яку інформацію, необхідну для виконання своїх зобов'язань за Договором. У разі неподання інформації, неповного або неправильного надання інформації, Виконавець має право призупинити надання Послуг за Договором до подання Замовником такої інформації.

6.8. Проводити анкетування, опитування Замовника, в тому числі запитувати відгуки про отримані Послуги, поширювати (публікувати або іншим чином поширювати) результати анкетування (опитування) і отримані відгуки про отримані послуги з дотриманням вимог законодавства України про захист персональних даних.

6.9. Відмовитися від надання Послуг або обмежити доступ Виконавця до Програми без повернення сплачених коштів в наступних випадках:

6.9.1. Надання Замовником недостовірної інформації.

6.9.2. Недотримання Замовником термінів і порядку оплати, в разі здійснення оплати в порядку, передбаченому п. 3.4 Договору.

6.9.3. Порушення Замовником п.п. 4.11, 4.12, 5.12-5.19 Договору.

6.10. Здійснювати масову розсилку інформаційних повідомлень (у тому числі рекламних) на електронну адресу Замовника. При цьому такі повідомлення повинні містити посилання для відмови від розсилки, яка дозволяє Замовнику самостійно відмовитися від отримання даної розсилки.

6.11. В односторонньому порядку вносити зміни в умови Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на Сайті.

Виконавець зобов'язується:

6.12. Надати Послуги належної якості в порядку і на умовах, передбачених цим Договором.

6.13. Зберігати інформацію і відомості (в тому числі персональні дані), отримані від Замовника на виконання умов цього Договору.

6.14. Надавати Замовнику інформацію про надані Послуги, умови їх надання.

6.15. Інформувати Замовника про зміну порядку надання Послуг (датах, розкладах трансляцій) шляхом розміщення такої інформації одним, але не виключно, з способів: розміщення на веб-сторінці, відправлення повідомлення на електронну адресу замовника, Skype, Viber і т.п.

 

7. ГАРАНТІЇ І ПОСВІДЧЕННЯ СТОРІН

7.1. Замовник, приймаючи умови даного Договору, приймає на себе ризик неотримання прибутку і ризик можливих збитків, пов'язаних з використанням знань, умінь, навичок, отриманих Замовником під час надання Послуг.

7.2. Виконавець, гарантуючи якість наданих Послуг, не надає гарантій на безперебійність, безпеку, безпомилковість і точну відповідність Послуг очікуванням Замовника до змісту Послуг і отриманих ним результатів.

7.3. Гарантуючи успішність застосування отриманих знань, умінь, навичок, а також отримання Замовником Послуги певного прибутку (доходу) з їх використанням (реалізацією) у певному, або невизначеному майбутньому, Виконавець не несе відповідальності за неотримання прибутку (доходу), отримання прибутку (доходу) нижче очікувань Замовника, а також за прямі і непрямі збитки Замовника, оскільки успішність використання Замовником отриманих знань, умінь і навичок, залежить від багатьох відомих і невідомих Виконавцю факторів: цілеспрямованості, працьовитості, завзятості, рівня інтелектуального розвитку, творчих здібностей Замовника, інших його індивідуальних якостей і персональних характеристик, що приймається обома Сторонами.

7.4. Виконавець не здійснює освітню, викладацьку або педагогічну діяльність і не надає освітні послуги, не видає будь-яких сертифікатів, свідоцтв, дипломів тощо.

7.5. Погоджуючись з умовами Договору та приймаючи його умови, Замовник гарантує, що вказав повні, достовірні і актуальні дані, в тому числі персональні дані, при заповненні Заявки на участь в Програмі, запровадження будь-яких реєстраційних даних і здійсненні оплати і не використовує дані інших осіб (в тому числі персональні дані).

7.6. Замовник гарантує, що не має наміру здійснювати будь-які дії, які завадили б ділової репутації Виконавця та/або третіх осіб, пов'язаних договірними відносинами з Виконавцем, або такі, що суперечать законодавству України, міжнародним нормам і звичаїв ділового обороту; його дії спрямовані на отримання послуг та в них не міститься злого умислу, шахрайських намірів, спроб несанкціонованого доступу до інформації, яка є власністю Виконавця.

7.7. Сторони гарантують, що мають необхідний обсяг правоздатності та дієздатності для укладення Договору.

7.8. У випадку, якщо якість послуг з яких-небудь причин є для Замовника неналежним, Виконавець надає Замовнику право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня старту Програми, доступ до якої було надано відповідно до умов Договору, звернутися до Виконавця з Заявою про повернення сплачених коштів.

7.9. Заява на повернення коштів, зазначена в п. 7.8 Договору, направляється Замовником на наступну адресу info@data-b-i.com

Відповідальність за правильність даних зазначених в Заяві несе Замовник. Заява на повернення коштів повинно містити наступну інформацію:

7.9.1. Прізвище, ім'я, по батькові Замовника;

7.9.2. Спосіб, дату і суму оплати Послуг;

7.9.3. Причини, через які Замовник вважає, що надано послуги неналежної якості;

7.9.4. Банківські реквізити для повернення коштів.

7.10. За умови відповідності Заяви на повернення коштів вимогам п.п. 7.8, 7.9 Договору, Виконавець повертає сплачені кошти протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання заяви. Повернення коштів здійснюється за вирахуванням комісії платіжних систем і на карту, з якої була здійснена оплата.

7.11. У випадку відсутності в заяві на повернення коштів інформації, зазначеної в п. 7.9 Договору або надання недостовірної інформації, Виконавець має право відмовити Замовнику в поверненні коштів.

7.12. У разі порушення Замовником п.п. 4.11, 4.12, 5.7, 5.12.-5.19 Договору, кошти сплачені Замовником Виконавцю не повертаються.

7.13. Будь-які претензії, заяви направлені Замовником після закінчення терміну зазначеного в п. 7.8 Договору, Виконавцем не розглядаються.

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань, встановлених Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України і положень Договору.

8.2. Виконавець не несе відповідальності за неотримання Замовником послуг за цим Договором, у разі:

8.2.1. Надання Замовником недостовірної інформації на виконання умов Договору, в тому числі, але не обходиться без цієї, контактної інформації (e-mail, Skype, Viber), а також ненадання інформації в разі зміни інформації, наданої раніше;

8.2.2. Замовник не може отримати Послуги з технічних причин, не залежних від Виконавця, зокрема, при відсутності у Замовника доступу до мережі Інтернет в результаті дій операторів зв'язку, провайдерів, впливу комп'ютерних вірусів і/або інших шкідливих програм, в зв'язку з відсутністю у нього необхідних програмно-апаратних засобів та/або неналежної оплати такого доступу.

8.3. Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування або служб, що надають доступ Замовнику до Послуг, що надаються Виконавцем.

8.4. Виконавець не несе відповідальності за дії Замовника, в результаті яких було завдано шкоди іншим Замовникам послуг Виконавця, як і не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Замовнику внаслідок дій інших Замовників послуг.

8.5. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність змісту Послуги очікуванням Замовника та/або його суб'єктивну оцінку. Така невідповідність очікуванням і/або негативна суб'єктивна оцінка не є підставою вважати послуги наданими неякісно, ​​або не в узгодженому обсязі.

8.6. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, що мали місце при авторизації їх на Сайті (Веб-сторінці) від імені Замовника.

8.7. Замовник самостійно несе відповідальність за будь-які наслідки, в тому числі за очікувані результати від отриманої Послуги.

8.8. Всі суперечки між Сторонами розглядаються шляхом переговорів на основі врегулювання конфлікту з максимальним урахуванням інтересів Замовника і Виконавця.

8.9. У випадку, якщо Сторони не зможуть дійти згоди зі спірних питань шляхом переговорів, такі спори передаються на розгляд суду відповідно до чинного законодавства України.

 

9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАДОР)

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень Договору, якщо це є наслідком обставин, які настали після набуття чинності Договору і знаходяться поза сферою контролю невиконуючого боку. Такі причини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадські заворушення, терористичні акти, збої в роботі телефонних мереж загального користування, електронних каналів зв'язку, а також рішення державних органів і т.д., але не обмежуються ними (далі – форс-мажор). Період звільнення від відповідальності починається з моменту оголошення невиконуючої Стороною форс-мажору, що підтверджується відповідною довідкою, завіреною торгово-промисловою палатою або іншими доказами. Якщо форс-мажор виник в результаті рішення державних органів, Сторони вважають, що текст такого рішення є достатнім доказом настання обставин форс-мажору.

9.2. Обставини форс-мажору автоматично продовжують термін виконання зобов'язань на весь період його дії та ліквідації наслідків. Про настання форс-мажорних обставин Сторони повинні інформувати один одного невідкладно. Якщо ці обставини триватимуть більше шести місяців, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за Договором, і в такому випадку жодна із Сторін не матиме право на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

 

10. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ І КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

10.1. Погоджуючись з умовами Договору та приймаючи умови Договору, Замовник надає Виконавцю однозначну згоду на обробку та використання будь-яких персональних даних, які стали відомими Виконавцю в результаті надання Послуг на умовах цього Договору відповідно до законодавства України в сфері захисту персональних даних.

10.2. Обробка персональних даних включає, але не обмежується, збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, оновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення персональних даних, які обробляються Виконавцем, будь-якою особою, пов'язану з Виконавцем відносинами контролю з метою ведення бази персональних даних Замовників.

10.3. Замовник погоджується, що Виконавець не повинен отримувати додаткової згоди Замовника для передачі персональних даних Замовника будь-якій особі, пов'язаній з Виконавцем відносинами контролю або в рамках договірних відносин.

10.4. Вся інформація, яка стала відома Замовнику в зв'язку з отриманням Послуг від Виконавця за цим Договором (в тому числі паролі доступу до Програм), є конфіденційною інформацією і комерційною таємницею Виконавця.

10.5. Замовник зобов'язується не розголошувати і не передавати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Виконавця для ознайомлення і/або використання третім особам без попередньої письмової згоди Виконавця.

 

11. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

11.1. Всі заняття в формі виступів, лекцій, виступів; аудіо і відео-практики, аудіо- та відео-уроки, записи онлайн трансляцій у вигляді аудіовізуальних творів, фонограм і відеограм, фотографічні твори, зображення, статті та будь-які інші матеріали, отримані Замовником на виконання умов цього Договору (далі – Матеріали) є об'єктами прав інтелектуальної власності та підлягають захисту.

11.2. Авторські і суміжні права на Матеріали, до яких надається доступ Замовнику належать Виконавцю. Замовнику надається лише право користування Матеріалами виключно для особистих некомерційних цілей.

11.3. Забороняється будь-яким способом копіювання, відтворення, розповсюдження, виконання, публічне сповіщення, демонстрація, показ, використання, переклад, переробка, адаптація і будь-які подібні зміни Матеріалів без попередньої письмової згоди Виконавця.

 

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення, передбаченого п. 2.5 Договору та діє до повного виконання Сторонами умов Договору.

12.2. Цей Договір може бути розірваний до закінчення терміну його дії за взаємною згодою Сторін або в односторонньому порядку у випадках, передбачених цим Договором з дотриманням умов цього Договору.

12.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

12.4. Сторони підтверджують повне і однозначне розуміння ними предмета та змісту цього Договору, прав і обов'язків кожної Сторони, що випливають або пов'язаних з виконанням Договору, суть термінів, що вживаються в Договорі, а також відповідність тексту Договору намірам і волі Сторін.

12.5. Якщо будь-яке положення (частина) Договору є або стає недійсним з будь-яких підстав, цей факт не впливає на дійсність інших положень Договору в цілому.

12.6. Сторони погоджуються, що до відносин, які виникли між ними на підставі цього Договору, застосовується право України.

12.7. Сторони вправі в будь-який момент укласти цей договір у формі письмового двостороннього документа.

 

13. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП Довженко Євген Миколайович

ЄДРПОУ 2559105270,

Місце реєстрації: 02152 Україна, місто Київ, вулиця Івана Миколайчука, будинок 17/1, квартира 135

e-mail: info@data-b-i.com

тел.: +38 (050) 383 0318